Edukacja Zdrowie

Niestandardowe formy terapii

Pochylając się nad realiami współczesnego świata nie trudno dostrzec udogodnień, które są wynikiem rozwoju cywilizacji. Nie musimy wychodzić z domu, aby zrobić zakupy czy uczyć się. Przelot z jednego kontynentu na drugi to kwestia kilku godzin, nawet ćwiczenia poszczególnych partii mięśni wymagają jedynie elektrycznego pasa. Dążymy do uproszczeń i ułatwień na każdej płaszczyźnie. Pytanie tylko czy współczesny człowiek czuje się w takiej sytuacji szczęśliwy? To oczywiste, że nie. Jednak postęp cywilizacyjny zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań zarówno w sferze dbałości o dobrostan psychiczny ludzi jaki i ich edukację. Współczesny świat nie znosi zastoju i stagnacji, dlatego pedagodzy, psycholodzy i przedstawiciele innych dyscyplin, w których centrum zainteresowań jest człowiek poszukują form i metod pracy, które byłyby odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Taką formą i metodą jest teatroterapia, która łączy w sobie funkcje terapeutyczne i edukacyjne. Współczesny człowiek, który dzięki zdobyczom techniki jest samowystarczalny jest jednocześnie osobą samotną i spragnioną przynależnością do jakiejś grupy. Teatroterapia wykorzystuje tę potrzebę. Ludzie w niej uczestniczący stają się częścią zbiorowości, w której oprócz potrzeby doznania indywidualnej potrzeby poprawy jakości życia, uczestnicy zaczynają skupiać się na realizacji wspólnych działań teatralnych podczas procesu terapeutycznego, a potem stworzenie wspólnego dzieła jakim jest spektakl teatralny. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że teatroterapia jest jak najbardziej współczesna, bo w świecie, w którym wszystko jest wielofunkcyjne by zaoszczędzić czas, ona też spełnia wiele funkcji. Edukuje do sztuki i przez sztukę, poprawia samopoczucie ale przede wszystkim uczy funkcjonować w grupie, a umiejętność ta przenoszona jest dalej na grunt społeczny.

Teatroterapia wykorzystuje teatr i techniki wywodzące się z teatru. Pomaga przez to osobom jej poddanym spojrzeć w głąb siebie. Dla osób niepełnosprawnych umysłowo może stać się głównym środkiem ekspresji emocjonalnej, która jest czytelna i zrozumiała dla ludzi sprawnych intelektualnie. Język teatru bowiem, a w tym teatroterapii posługuje się symbolem. Poprzez symbol umożliwia wejście na poziom dyskusji i komunikacje różnych przekonań, konfliktów, urazów, które w zwykłej rozmowie nie przeszłyby nam przez gardło, albo po prostu nie umielibyśmy ich wyrazić. Nie tylko osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są najczęściej obejmowane teatroterapią, ale każdy tzw. „przeciętny człowiek” zna momenty, kiedy emocje wywołane przez ludzi, wydarzenia czy zjawiska, niełatwo było ubrać w słowa. To co przeżywamy trudno czasami wyrazić, bez względu na to jak bogatym zasobem słów dysponujemy, a skoro sami nie umiemy nazwać swoich stanów i emocji trudno oczekiwać, aby inni nas zrozumieli. Prowadzi to do frustracji, poczucia osamotnienia i współczesnej choroby cywilizacyjnej czyli depresji. Teatr posługujący się symbolem, metaforą pozwala w pełni wyrazić trapiące człowieka emocje. Opada bariera słowa. Teatroterapia wykorzystuje tą samą zasadę lecząc duszę i przywracając porozumienie wykraczające ponad podziały wiekowe, intelektualne, fizyczne czy finansowe.

Teatroterapia posługując się sztuką teatralną, ale jej uniwersalność polega na tym, że nie trzeba mieć żadnych zdolności aktorskich, aby doznać jej uzdrawiającej mocy. Jednak uczestnicy teatroterapii pracując metodą dramy, pantomimy czy psychodramy w pewnym momencie odnajdują w sobie potencjał, o który wcześniej siebie nie podejrzewali. Sztuka zarówno teatralna jak i inne jej formy zaczyna być im bliska. Dostrzegają jej potencjał i uniwersalność wyrazu i stają się świadomymi i aktywnymi odbiorcami i twórcami sztuki. Bywa też, ze odnajdują w sobie zamiłowania i pasje innego rodzaju, ale inspiracją dla nich są zajęcia teatroterapeutyczne. Inspirują ich do zmian i poszukiwań również na innych płaszczyznach życia. Dlatego teatroterapia jest wykorzystaniem sztuki do życia.